Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 • Artikel   1 – Algemeen
 • Artikel   2 – Toepassing
 • Artikel   3 – Offerte
 • Artikel   4 – Overeenkomst
 • Artikel   5 – Prijs en betaling
 • Artikel   6 – Levering en uitvoering
 • Artikel   7 – Herroepingsrecht
 • Artikel   8 – Aansprakelijkheid en garantie
 • Artikel   9 – GDPR
 • Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Artikel 1 – Algemeen

Met betrekking tot de algemene verkoopsvoorwaarden gelden volgende definities:

 1. Verkoper: BALO LIVING IN STYLE
 2. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een offerte van
  verkoper aanvaardt en/of één of meerdere product(en) aankoopt in
  de winkel of via de webshop van verkoper.
 3. Order: elk aanbod, offerte, bestelling, levering van goederen en
  diensten en/of factuur

Artikel 2 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk order door de klant bij de verkoper, ook deze op afstand, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomsten door alle partijen aanvaard.
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en regelen de rechtsverhouding tussen partijen.

Deze algemene voorwaarden worden aan de klant ter beschikking gesteld. Zij worden geacht uitdrukkelijk en onherroepelijk te zijn aanvaard bij de ondertekening of bevestiging door de klant van een bestelbon, offerte of overeenkomst, betaling van een factuur ongeacht eerdere correspondentie en hebben voorrang op enige andere voorwaarden van welke aard ook vanwege de klant.

De nietigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

Artikel 3 – Offerte

De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de verkoopsprijzen en de prijzen op de offertes, zolang niet expliciet aanvaard, op elk moment te wijzigen. De verkoper is gerechtigd de prijs op de offertes op elk moment aan te passen in functie van wijzigingen in de vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur van o.a. grondstoffen, lonen, energieprijzen, brandstoffen.

De offerte bevat een algemene omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Elke offerte bevat zodanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de offerte verbonden zijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte binden de verkoper niet.

Artikel 4 – Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van de offerte hetzij door ondertekening daarvan dan wel door enig ander geschrift (bv. e-mail) of handeling waaruit zijn aanvaarding blijkt én aanvaarding van de bestelling door de verkoper. De verkoper behoudt zich steeds het recht voor de bestelling van klant niet te aanvaarden of desgevallend de tot stand gekomen verkoop te ontbinden zonder hiervoor aan klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. De verkoper is in dit geval wel verplicht tot terugbetaling van reeds betaalde sommen.

Artikel 5 – Prijs en betaling

De prijzen van de producten zijn steeds in euro en onderhevig aan BTW. Bij elke bestelling is de koper een eerste voorschot van minstens 30 % van het volledige factuurbedrag verschuldigd. Van zodra de verkoper dit voorschot ontvangt, wordt de bestelling bij de leverancier geplaatst.

Een tweede voorschot van 60% is verschuldigd van zodra de bestelling bij de verkoper voorradig is maar de levering door een oorzaak toe te rekenen aan de klant niet binnen de 30 dagen na het eerste verzoek van de verkoper tot levering kan plaatsvinden.

De totale prijs te betalen door de klant is de prijs die wordt vermeld op de aanvaarde offerte en de factuur. De facturen zijn betaalbaar ten laatste de dag voor de levering. Indien de klant via een bankoverschrijving betaalt, moet de klant een bewijs van overschrijving bezorgen aan de verkoper ten laatste op de dag voor de levering.

De verkoper blijft eigenaar van de goederen zolang de factuur niet volledig voldaan is.
Elke niet betaalde factuur brengt na het verzenden van een ingebrekestelling die de vorm aanneemt van eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien dagen een intrest op van 10% per jaar. De termijn van veertien kalenderdagen begint te lopen op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument. Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de consument. Tevens zal het factuurbedrag worden verhoogd na afloop van de termijn van veertien kalenderdagen met volgende forfaitaire vergoeding:

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
Vervallen intresten over een periode van één jaar brengen van rechtswege intrest op. Bij gebrek aan betaling van één factuur op vervaldatum, zijn alle facturen ongeacht hun vervaldatum van rechtswege opeisbaar. Bij verandering van de toestand van de klant (overlijden, faillissement, reorganisatie, ontbinding, ...) worden de volledige schuldvorderingen van de verkoper meteen opeisbaar. Afgeprijsde producten en outletproducten kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar gemaakt heeft aan de verkoper. De klant kan ook opteren de bestelling af te halen op het adres van de verkoper.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Voor goederen die niet voorradig zijn, is de klant zich ervan bewust dat (vertragingen van) de toelevering buiten de wil van de verkoper ligt. Van zodra een definitieve leverdatum bekend is, zal dit gecommuniceerd worden naar de klant. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Het risico van beschadiging en/of verlies van goederen berust bij de verkoper tot het moment van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
In geval de levering wordt uitgesteld op verzoek van de koper moet het volledige factuurbedrag onmiddellijk voldaan worden. Daarnaast kunnen stockagekosten aangerekend worden à rato 0,7 % van het factuurbedrag per periode van 30 dagen.

De verkoper kan een forfaitaire schadevergoeding van 185,00 euro en eventuele bijkomende kosten aanrekenen indien tussen de periode van 5 kalenderdagen voor de geplande leverdatum en de effectieve leverdatum de levering wordt uitgesteld op verzoek of door toedoen van de klant.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop op afstand van producten door een klant-consument (o.a. via de webshop https://balo.be/e-boutique) zijn de bepalingen van art. IV.58 e.v. WER aangaande het herroepingsrecht van toepassing.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en garantie

De verkoper staat ervoor in dat de goederen op het tijdstip van de levering voldoen aan de op dat ogenblik geldende verkoopspecificaties en dat ze geschikt zijn voor het gebruik waartoe dat type van goederen gewoonlijk dient. De verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebrek dat te wijten is aan normale slijtage eigen aan de materialen, installatie van de goederen door derden, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden en/of ondeskundige opslag.

Toonzaal- en outletmodellen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden.
Bij de aankoop van producten door een klant-consument zijn de bepalingen aangaande de verkopen aan consumenten zoals opgenomen in art. 1649bis e.v. (oud) B.W. van toepassing.

De garantietermijn wordt verminderd naar 1 jaar na leverdatum bij toonzaal- en outletmodellen.
Niettegenstaande bovenstaande zal de aansprakelijkheid van de verkoper in geen geval het totale bedrag van de overeenkomst overschrijden.

Eventuele druk-, tik- of andere fouten of nalatigheden in de brochures, prijsopgaven, prijslijsten, offertes, facturen of andere documenten of informatie van de verkoper zoals bijvoorbeeld op de website, binden de verkoper niet.

Artikel 9 – GDPR

De verkoper behandelt al de persoonsgegevens van voormalige, huidige en potentiële klanten vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Klanten kunnen hun gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en worden geïnformeerd via de privacyverklaring die terug te vinden is op www.balo.be of gevraagd kan worden bij de verkoper.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Verkoopsvoorwaarden en alle overeenkomsten tussen de partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting wordt de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken bepaald o.b.v. het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper, te weten te Mol.

BALO LIVING IN STYLE - 2400 Mol, Corbiestraat 24 - KBO 0822.117.362